دکتر فرامرز هندسی
دانشيار
دانشکده برق و کامپيوتر
دانشگاه صنعتي اصفهان
اصفهان، ايران