درسهای تحصیلات تکمیلی:

 1. نرم افزار تحت شبکه

 2. شبکه های پیشرفته

 3. شبکه های چندرسانه ای

 4. شبکه های بیسیم

 5. مدیریت شبکه

 6. امنیت شبکه

 7. مخابرات سیار

 8. مباحث ویژه در مخابرات سیار

 9. رمزنگاری

 10. تئوری اطلاعات

 11. فرآیندهای تصادفی