آزمایشگاهها:

  1. آزمایشگاه مدار

  2. آزمایشگاه مخابرات 1

  3. آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

  4. آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری