وب سایتهای دیگر:
    دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
Companies WebSites:
    http://www.payamnet.com
    http://www.sanairan.com
    http://www.nowpardaz.com
Sana's Pages:
    http://www.tlib.ir/hendessi
    http://library.iut.ac.ir/hendessi