درسهای کارشناسی:

  1. مخابرات 1

  2. مخابرات 2

  3. شبکه های کامپیوتری

  4. تحلیل عددی

  5. مهندسی اینترنت

  6. مبانی فناوری اطلاعات

  7. مهندسی نرم افزار 1

  8. مهندسی نرم اقزار 2

  9. مدارهای الکتریکی 1

  10. مدارهای الکتریکی 2